شماره اظهارنامهثبت علامت : 139550140001071485 مورخ: 1395/11/03

شماره ثبت علامت : 271179 مورخ: 1396/02/03

مالك علامت : آقاي مهدي ميرزائي بناب ( 50 %)

نشاني:

تابعيت: ايران

مالك علامت : آقاي مجيد ميرزائي بناب ( 50 %)

نشاني:

تابعيت: ايران

 

كالاها / خدمات / طبقه / طبقات:

طبقه 35: تبليغات،

طبقه 37: خدمات قاليشوئي،

 

اجزاء علامت: كلمه آذري به فارسي طبق نمونه.

 

 

مدت اعتبار ثبت علامت : ده سال از تاريخ 1395/11/03 الي 1405/11/03

ثبت تندیس مهان