شماره اظهارنامه ثبت علامت : 139650140001010447 مورخ: 1396/02/21

شماره ثبت علامت : 277371 مورخ: 1396/05/03

مالك علامت : آقاي حسن تقوي گلسفيدي

نشاني:

تابعيت: ايران

 

كالاها / خدمات / طبقه / طبقات:

طبقه 3: روغن جهت مصارف بهداشتي، روغن ماساژ گياهي، روغن هاي گياهي،

طبقه 5: روغن كرچك براي مقاصد طبي،

طبقه 29: روغن ارده كنجد،

طبقه 35: تبليغات، خريد و فروش،

طبقه 39: بسته بندي كالاها،

 

اجزاء علامت: كلمات احياي سلامت انديشه بفارسي درون يك قاب هشت ضلعي كه درون آن تصوير دو برگ كه يكي بزرگتر از ديگري هست به رنگ سبز،طبق نمونه.متقاضي نسبت به هريك از كلمات احياي سلامت انديشه بتنهايي حق استفاده انحصاري ندارد. ثبت تندیس مهان

 

 

مدت اعتبار ثبت علامت : ده سال از تاريخ 1396/02/21 الي 1406/02/21