آگهی رسمی علامت تجاری

 

شماره اظهارنامه ثبتعلامت : 139550140001008825 مورخ: 1395/02/14

شماره ثبت علامت : 254521 مورخ: 1395/06/06

مالك علامت : آقاي اكبر جعفري موگوئي

نشاني:

تابعيت: ايران

 

كالاها / خدمات / طبقه / طبقات:

طبقه 6: قالب هاي كششي فلزي، قالب هاي برشي،

طبقه 7: انواع قالب بروش ماشينكاري،

طبقه 8: سمبه ها(ابزاردستي)، ابزار پرسكاري و قالبگيري (ابزاردستي)،

 

اجزاء علامت: كلمات گروه توليدي افراز صنعت تهران به رنگ مشكي وآبي،طبق نمونه. متقاضي نسبت به هريك ازكلمات افزار صنعت بتنهايي و كلمات گروه توليدي و تهران حقاستفاده انحصاري ندارد.

 

 

مدت اعتبار ثبت علامت : ده سال از تاريخ 1395/02/14 الي 1405/02/14. ثبت تندیس مهان