شماره اظهارنامه ثبت علامت : 139550140001016033 مورخ: 1395/03/12

شماره ثبت علامت : 257397 مورخ: 1395/07/18

مالك علامت: خانم ثريا پيماني افشاري

نشاني: همدان رزن شهرك فرهنگيان پايينتر از دانشگاه آزاد آموزشگاه زبان انگليسي ايرانا

تابعيت: ايران

 

كالاها / خدمات / طبقه / طبقات:

طبقه 35: تبليغات،

طبقه 41: خدمات آموزش زبانهاي خارجي،

 

اجزاء علامت: كلمه ايرانا به فارسي و در زير آن Irana به لاتين به صورت فانتزي به رنگ مشكي طبق نمونه.ضمنا متقاضي نسبت به كلمه ايران حق استفاده انحصاري ندارد.ثبت تندیس مهان

 

 

مدت اعتبار ثبت علامت : ده سال از تاريخ 1395/03/12 الي 1405/03/12