تاريخ صدور : 1395/01/25
موضوع آگهی : آگهي رسمي ثبت علامت تجاري


شماره اظهارنامه ثبت علامت : 139450140001047738 مورخ: 1394/10/07
شماره ثبت علامت : 245763 مورخ: 1395/01/25
مالك علامت : آقاي محمدحسين هوشمندي
نشاني:
تابعيت: ايران

كالاها / خدمات / طبقه / طبقات:
طبقه 35: تبليغات، توليد فيلم هاي تبليغاتي،
طبقه 42: طراحي دكوراسيون داخلي اداري، خدمات طراحي بسته بندي، طراحي گرافيكي، طراحي بسته بندي، طراحي هنرهاي گرافيكي و تجسمي، دكور(طراحي داخلي منازل)، خدمات طراحي(مربوط به بسته بندي)، طراحي (هنرهاي گرافيكي وتجسمي)، طراحي نماي داخلي،

اجزاء علامت: كلمه بيتروان به فارسي و تصوير يك پروانه درون قابي از دايره به رنگ خاكستري طبق نمونه.


مدت اعتبار ثبت علامت : ده سال از تاريخ 1394/10/07 الي 1404/10/07