شمـاره اظهارنامه ثبت علامت : 139950140001090428 مورخ: 14/08/1399شمـاره ثبت علامت : 384116 مورخ: 14/11/1399مالک
علامت : آقاي هاشم حیدري پور نشانی: تابعیت: ایران کالاهـا / خـدمات / طبقه / طبقات: طبقه 6:خرپـاي فلزي، طبقه 35:
تبلیغات،خرید و فروش، اجزاء علامت: کلمات جنوب سازانحیدري پور به فارسی ، طبق نمونه.توضیحاینکه متقاضی نسبت به هر یک از کلمات
به تنهایی حق استفاده انحصاري ندارد .مدت اعتبار ثبت علامت : دهسالاز تاریخ14/08/1399الی 14/08/1409

ثبت تندیس مهان