شماره اظهارنامه ثبت علامت : 139550140001082177 مورخ: 1395/12/08

شماره ثبت علامت : 274021 مورخ: 1396/03/20

مالك علامت : آقاي ابراهيم همتي مرادآبادي

نشاني: نورآباد لرستان خيابان مدرس كوچه جهاد6 پلاك 14

تابعيت: ايران

 

كالاها / خدمات / طبقه / طبقات:

طبقه 5: روغن هاي دارويي،

طبقه 29: روغن هاي خوراكي،

طبقه 35: تبليغات، خريد و فروش،

 

اجزاء علامت: تصوير دوبرگ كه برگي كه در سمت راست هست بزرگتر از برگ سمت چپ ميباشد به رنگ فسفري و در زير دوبرگ تصوير يك قطره به رنگ فسفري و در بالاي برگ ها كلمات حكيم لك به فارسي به رنگ سبز چمني و دو برگ به وسيله يك خط هلال به رنگ سبز يشمي به هم وصل شده اند طبق نمونه . ضمنا متقاضي نسبت به كلمه حكيم بتنهايي حق استفاده انحصاري ندارد. ثبت تندیس مهان

 

 

مدت اعتبار ثبت علامت : ده سال از تاريخ 1395/12/08 الي 1405/12/08