شماره اظهارنامه ثبت علامت: ۰۴۱۱۲۰۰۳۰۰۰۰۰۳۱۳۱۳ مورخ: ۰۳/۰۲/۰۴۱۱
شماره ثبت علامت: ۴۲۱۴۳۴ مورخ: ۰۰/۰۰/۰۴۱۱
مالک علامت: شرکت خوشه طلایی بنفشه زار نوع شخص حقوقي: سهامي خاص شماره ثبت:
نشاني:
تابعيت: ايران
کالاها/ خدمات / طبقه / طبقات:
طبقه ۷۱ :مربا، ترشيجات، خيارشور، کنجدعسلي، ترشي مخلوط، ترشي بادمجان، ترشي بندري، ترشي ليته، ترشي سير، ترشي فلفل،
شوريجات،
طبقه ۴۰ :عسل، برنج، حلوا شکري، ارده، حلوا،
طبقه ۴۰ :کنجد،
طبقه ۴۷ :شربت عسل،
طبقه ۴۲ :تبليغات، خريد و فروش، ثبت تندیس مهان
طبقه ۴۱ :بسته بندي کاالها،
اجزاء عالمت: در زمينه مشکي تصوير يک دايره به رنگ سفيد و درون آن تصوير دو خوشه گندم و تصوير دو برگ مانند قلب و در
زير آن کلمات خوشه طلایی بنفشه زار به فارسي نوشته شده طبق نمونه. ضمنا متقاضي نسبت به هريک از کلمات خوشه طاليي و زار
بتنهايي حق استفاده انحصاري ندارد.
مدت اعتبار ثبت عالمت : ده سال از تاريخ ۰۳/۰۲/۰۴۱۱ الي ۰۳/۰۲/۰۳۰۱