تاريخ صدور : 1395/01/25
موضوع آگهی : آگهي رسمي ثبت علامت تجاري


شماره اظهارنامه ثبت علامت: 139450140001040792 مورخ: 1394/09/01
شماره ثبت علامت: 245722 مورخ: 1395/01/25
مالك علامت: شركت شيرين گستر آرتمن نوع شخص حقوقي: با مسئوليت محدود شماره ثبت: 459916
نشاني:
تابعيت: ايران

كالاها / خدمات / طبقه / طبقات:
طبقه 30: شكلات ها، شيريني هاي شكري، شيريني هاي آردي،

اجزاء علامت: كلمه رهايي به فارسي با فونت فانتزي به رنگ مشكي طبق نمونه.

مدت اعتبار ثبت علامت : ده سال از تاريخ 1394/09/01 الي 1404/09/01