شماره اظهارنامه ثبت علامت : ۰۲۱۱۲۰۰۳۰۰۰۰۰۲۲۵۲۲ مورخ: ۰۲/۰۲/۰۲۱۱
شماره ثبت علامت : ۲۲۱۰۲۱ مورخ: ۳۲/۰۱/۰۲۱۱
مالک علامت: شرکت در نيکا سرو اکسين نوع شخص حقوقي:سهامي خاص شماره ثبت:
نشاني:
تابعيت: ايران
کالاها/ خدمات / طبقه / طبقات:
طبقه ۳۱ :خرما، فرآورده هاي خرما،
طبقه ۲۲ :خريد و فروش، تبليغات،
طبقه ۲۱ :بسته بندي کالاها، ثبت تندیس مهان
اجزاء عالمت: درون يک قاب آبي کاربني رنگ که خط هاي دور آن به رنگ طاليي است بين دو حاشيه کلمه سران به فارسي و درون
يک دايره در حاشيه باالي قاب نشان + کشيده شده به رنگ طاليي برنگهاي آبي کاربني- طلایی طبق نمونه
مدت اعتبار ثبت علامت: ده سال از تاريخ ۰۲/۰۲/۰۲۱۱ الي  ۰۲/۰۲/۰۳۰۱