شماره اظهارنامه ثبت علامت : 139550140001082023 مورخ: 1395/12/08

شماره ثبت علامت : 282843 مورخ: 1396/07/15

مالك علامت : آقاي احمد سلوك ساران

نشاني:

تابعيت: ايران

 

كالاها / خدمات / طبقه / طبقات:

طبقه 9: آنتن، دستگاه گيرنده ديجيتال از طريق آنتن زميني، تقويت كننده و تقسيم كننده آنتن مركزي،

طبقه 35: تبليغات، خريد و فروش،

 

اجزاء علامت: كلمات سهيل الكترونيك به فارسي و تصوير يك ستاره داخل آن ستاره كوچكتر يك خط قرمز مانند اشعه نور كشيده شده به رنگهاي سفيد سياه آبي قرمز طبق نمونه. متقاضي نسبت به كلمه الكترونيك حق استفاده انحصاري ندارد.

 

 

مدت اعتبار ثبت علامت : ده سال از تاريخ 1395/12/08 الي 1405/12/08. ثبت تندیس مهان