شماره اظهارنامه ثبت علامت : 139450140001051654 مورخ: 1394/10/28

شماره ثبت علامت : 247721 مورخ: 1395/03/03

مالك علامت: شركت قابوس آجر نوع شخص حقوقي:سهامي خاص شماره ثبت: 7

نشاني: 

تابعيت: ايران

 

كالاها / خدمات / طبقه / طبقات:

طبقه 19: بلوك هاي پيش ساخته از بتن سبك هوادار، آجر ماشيني، بلوك هاي ساختماني، بلوك ديواري سبك، بلوك ديواري بتني نرمال، بلوك سقفي ماشيني،

طبقه 35: تبليغات، صادرات، خريد و فروش،

 

اجزاء علامت: كلمات قابوس آجر به فارسي؛ طبق نمونه (توضيح اينكه متقاضي نسبت به كلمه آجر حق استفاده انحصاري ندارد)

 

 

مدت اعتبار ثبت علامت : ده سال از تاريخ 1394/10/28 الي 1404/10/28

ثبت تندیس مهان