شماره اظهارنامه ثبت علامت : 139350140001055538 مورخ: 1393/12/25

شماره ثبت علامت : 235203 مورخ: 1394/07/29

مالك علامت : آقاي علي قاسمي

نشاني: قم/ خيابان 20متري شهيد بهشتي/ روبرئي بانك تجارت/ پلاك248

تابعيت: ايران

 

كالاها / خدمات / طبقه / طبقات:

طبقه 25: پوشاك، لباس ها،

طبقه 35: تبليغات، خريد و فروش،

 

اجزاء علامت: كلمات قصر كودك قاسمي بفارسي و برنگ مشكي طبق نمونه.متقاضي نسبت به هر يك از كلمات قصر و كودك بتنهائي حق استفاده انحصاري ندارد.

 

 

مدت اعتبار ثبت علامت : ده سال از تاريخ 1393/12/25 الي 1403/12/25

(ثبت برند تندیس مهان)