شماره اظهارنامه ثبت علامت: ۱۳۹۷۵۰۱۴۰۰۰۱۰۲۲۵۴۳ مورخ: ۳۱/۰۳/۱۳۹۷

شماره ثبت علامت: ۳۱۲۳۰۰ مورخ: ۱۱/۰۷/۱۳۹۷

مالک علامت : آقاي محمدرضا حجازي منفرد

نشاني:

تابعيت: ايران

کالاها/ خدمات / طبقه / طبقات: طبقه۲۹ :خشكبار، طبقه ۳۰ :شكر، غالت، قند، انواع دمنوش گياهي، طبقه ۳۵ :تبليغات، خريد و فروش، طبقه ۳۹ :بسته بندي کالاها.
اجزاء علامت: درون يک دايره با خط سبز كلمه لگاريتم به فارسي با نوشتار خاص به گونه اي كه انتهاي حرف ل به صورت نوار قلب
و يک قلب به حرف گ چسبيده و حروف لگا به رنگ قرمز و نقطه هاي حرف ي به صورت دو چشم در زير آن تصوير لب و زبان
كشيده شده و نقطه هاي حرف ت به صورت دو چشم و در زير آن روي حرف ت تصوير يک سبيل كشيده شده و كلمه ريتم به رنگ
سبز و در باال تصوير چند برگ سبز كشيده شده مانند نمونه.

مدت اعتبار ثبت علامت: ده سال از تاريخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۷ الي۱۴۰۷/۰۳/۳۱
ثبت تندیس مهان