آگهي رسمي ثبت علامت تجاري

شماره اظهارنامه ثبت علامت: ۵۹۹۹۱۹۵۲۹۹۹۵۹۴۴۹۴۷ مورخ: ۵۹/۹۹/۵۹۹۹
شماره ثبت علامت : ۹۶۶۶۹۱ مورخ: ۹۱/۹۱/۵۹۹۹
مالک علامت : خانم نسيم نعمتی
نشاني:
تابعيت: ايران
كاالها / خدمات / طبقه / طبقات:
طبقه ۵۹ :كاشي براي كف ساختمانها، كاشي هاي غير فلزي، كاشي هاي بام، غير فلزي، كاشي هاي پالستيكي، سراميک،
طبقه ۹۱ :تبليغات، خريد و فروش،


اجزاء علامت : كلمه ماداكتو به فارسي و رنگ سياه طبق نمونه.


مدت اعتبار ثبت علامت : ده سال از تاريخ ۵۹/۹۹/۵۹۹۹ الي ۵۹/۹۹/۵۲۹۹

ثبت تندیس مهان - تلفن مشاوره رایگان: 02141858