آگهی رسمی علامت تجاری

 

شماره اظهارنامه ثبتعلامت : 139450140001045254 مورخ: 1394/09/24

شماره ثبت علامت : 254732 مورخ: 1395/06/08

مالك علامت : آقاي داريوش خيري

نشاني: 

تابعيت: ايران

 

كالاها / خدمات / طبقه / طبقات:

طبقه 29: گوشت كنسرو شده، كنسرو ميوه جات، كنسرو خورشت قورمه سبزي،

طبقه 30: انواع سس(چاشني

طبقه 39: بسته بندي كالاها،

 

اجزاء علامت: تصوير يك قلب صورتي رنگ كه در اطراف داخل آن خطوطي پراكنده قرار دارد و در وسط آن كلمه و عدد مثبت يك به فارسي و برنگ سبز نوشته شده است برنگهاي سبز صورتي مشكي سفيد طبق نمونه و توضيح اينكه متقاضي نسبت به عدد يك به تنهايي حق استفاده انحصاري ندارد .

 

 

مدت اعتبار ثبت علامت : ده سال از تاريخ 1394/09/24 الي 1404/09/24. ثبت تندیس مهان