شماره اظهارنامه ثبت علامت: ۵۹۱۱۱۰۵۰۰۰۰۵۰۲۹۰۱۹ مورخ: ۵۹/۰۲/۵۹۱۱
شماره ثبت علامت: ۹۲۹۷۷۱ مورخ: ۵۲/۰۱/۵۹۱۱
مالک علامت: آقاي مهرداد خرمن کوب
نشاني:
تابعيت: ايران
کاالها / خدمات / طبقه / طبقات:
طبقه ۱ :نان رژيمي بيماران،
طبقه ۹۰ :نان، نان هاي لوله اي شکل )باگت(، نان پيتزا، نان صنعتي، نان حجيم، نان توست، نان سوخاري، نان فانتزي،
طبقه ۹۱ :تبليغات، خريد و فروش، ثبت تندیس مهان
طبقه ۹۱ :پخش،
اجزاء عالمت: کلمه ونداد به فارسي طبق نمونه.
مدت اعتبار ثبت علامت: ده سال از تاريخ ۵۹/۰۲/۵۹۱۱ الي ۵۹/۰۲/۵۰۰۱