شماره اظهارنامه ثبت علامت : 139550140001020552 مورخ: 1395/04/01

شماره ثبت علامت : 255808 مورخ: 1395/06/27

مالك علامت : آقاي بهرام پايدار ( 50 %)

نشاني: 

تابعيت: ايران

مالك علامت : آقاي مهرداد رازبان ( 50 %)

نشاني: 

تابعيت: ايران

 

كالاها / خدمات / طبقه / طبقات:

طبقه 35: تبليغات، كارهاي دفتري و اداري،

طبقه 45: خدمات حقوقي،

 

اجزاء علامت: كلمه پايدار به فارسي برنگ سياه طبق نمونه

 

 

مدت اعتبار ثبت علامت : ده سال از تاريخ 1395/04/01 الي 1405/04/01. ثبت تندیس مهان