آگهی تاسيس

تاسيس شركت بامسئوليت محدود آراز طب آسيا درتاريخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت۵۳۱۷۲۵ به شناسه ملي ۱۴۰۰۷۸۵۰۶۵۱ ثبتو امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوع فعاليت:خريد و فروش،واردات و صادرات، توليد و توزيع مواد و تجهيزات پزشكي و دندانپزشكي، اخذ نمايندگي از شركتهاي مختلف داخلي و خارجي واعطاي نمايندگي، شركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي، عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي و اخذ وام و اعتباراتاز كليه بانک هاو موسسات مالي و اعتباري داخلي و خارجي، و ترخيص كاال از گمرک، فعاليت هاي حق العمل كاري و پذيرشنمايندگي هاي فروش و نيز ساير فعاليت هاي مشابه ديگر درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت:از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مركزي ـ شهر تهران ـ محله صادقيه شمالي ـخيابان ناهيد ـ خيابان گلستان چهارم ـ پالک ۴۵ ـ طبقه اول ـ واحد ۱ كدپستي ۱۴۶۱۶۵۴۸۱۱ سرمايه شخصيت حقوقي عبارتاست از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال نقدي ميزان سهم الشركه هر يک از شركا خانم ناهيد شيري به شماره ملي ۱۳۷۸۲۵۶۳۱۱ دارنده۱۰۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه آقاي فرزين شيري به شماره ملي ۱۳۸۲۸۱۶۵۹۶ دارنده ۹۹۰۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه اعضا هيئتمديره خانم ناهيد شيري به شماره ملي ۱۳۷۸۲۵۶۳۱۱و به سمت عضو هيئت مديره به مدت نامحدود آقاي فرزين شيري به شمارهملي ۱۳۸۲۸۱۶۵۹۶و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: كليهاوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسالمي و همچنين كليه نامه هاي عادي و اداريباامضاء مديرعامل به تنهايي همراه با مهر شركت معتبر مي باشد اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه روزنامه كثيراالنتشار ابرارجهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد.شماره پيگيري : ۹۷۰۷۰۱۶۹۴۷۶۴۱۲۷ اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری. ثبت تندیس مهان