آگهي تاسيس

تاسيس شركت سهامي خاص آروين بنيان پارت در تاريخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۱۰۹۶ به شناسه ملي ۱۴۰۰۶۳۱۲۶۳۹ ثبتو امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي مي گردد. موضوع شركت: انجام طراحينظارت فني و اجراي ساختمانهاي معمولي، پيش ساخته، برج، شهرک، ابنيه و مراكز خصوصي و عمومي، ابنيه سنگين بتني و فلزي،سدسازي و تاسيسات مربوطه، سازه هاي پوسته اي و ديوارهاي حائل، پل سازي، استخر، ايستگاههاي پمپاژ، مخازن آب،ايستگاههاي كمپرسورگاز، لوله كشي آب و فاضالب و گاز و پتروشيمي، سكو و اسكله و موج شكن و شبكه هاي آبياري و زهكشي وابنيه مربوطه، تصفيه خانه هاي آب و فاضالب، تجهيزات هيدرومكانيكي سد و كانال، زير سازي و رو سازي راه و ابنيه مربوطه،ساخت خطوط راه آهن، مترو، ساخت و تجهيزات باند و فرودگاه، آماده سازي و اكتشاف معادن پس از اخذ مجوزهاي الزم، تهيه،ساخت و نصب جدول وگاردريل خيابانها و اتوبانها و بزرگراهها، احداث كانال، احداث تونل، نقشهبرداري و گودبرداري، محوطهسازي و تعمير و احداث و نگه داري فني پارک و ايجاد فضاي سبز، تزريق سيمان و شمع كوبي و شمع ريزي، سدهاي خاكي و بتني،بندهاي آبي، تحكيم پي ها، كابل گذاري تامين تجهيزات مخابرات و تاسيسات برقي و مكانيكي ساختمانها و كارخانجات صنعتي ونيروگاهها، سندبالست و رنگ آميزي و خط كشي معابر و حفاظت كاتوديک، جوشكاري و ساخت انواع سازه هاي فلزي، مرمت وبازسازي ابنيه تزئينات داخلي و خارجي ساختمان ها، صادرات و واردات كليه مصالح ساختماني و ماشين آالت و تجهيزاتساختماني و تاسيساتي و راهسازي و فعاليت هاي عمراني و صنعتي و كليه ي خدمات فني و مهندسي مربوط به موضوع شركت واخذ وام و اعتبارات بانكي به صورت ارزي و ريالي از كليه ي بانک ها و موسسات مالي و اعتباري داخل و خارج از كشور و شركت درمناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي اعم از داخلي و بين المللي )هريک از موضوعات فوق درصورت نيازپس از اخذ مجوزهايالزم( مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي شركت: تهران تقاطع خيابان اشرفي اصفهاني و همت غرب كوچهفرزانه شرقي جنب كالنتري باغ فيض پالک ۲۷ واحد ۱۹ كدپستي ۱۴۷۶۶۹۸۴۸۱ سرمايه شركت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ريال منقسم به ۱۰۰سهم ۱۰۰۰۰ ريالي كه تعداد ۱۰۰ سهم بانام مي باشد كه مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ريال توسط موسسين طي گواهي بانكي شماره ۲۶۷/۶۸۶۹۲مورخ ۲۷/۷/۹۵ نزد بانک ملت شعبه بلوار سردار جنگل پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد.اولين مديران شركت: غالمعلي پناهي كدملي ۶۲۹۹۵۴۹۳۸۶ به سمت عضو هيئت مديره نور محمد پناهي كدملي ۶۲۹۹۵۴۸۶۴۹به سمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل عسگر پناهي كدملي ۶۲۹۹۸۹۵۶۹۱ به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت دو سال انتخاب گرديدند. دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اسناد رسمي و كليه اوراق عادي واداري با امضاي مديرعامل به تنهايي همراه با مهر شركت معتبر مي باشد. اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلي و عليالبدل: خانم آرزو پوالدي دورهوني به شماره ملي ۱۲۸۹۴۸۴۰۲۳ به عنوان بازرس اصلي. خانم ايدا پوالدي دورهوني به شماره ملي۱۲۹۲۹۴۷۰۱۲ به عنوان بازرس علي البدل براي مدت يک سال انتخاب گرديدند. روزنامه كثيراالنتشار ابرار جهت درج آگهي هاانتخاب شد ثبت موضوع فعاليت مذكور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد. ثبت تندیس مهان