آگهی تاسیس
 
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آرکا قدرت پارسیان درتاریخ 06/08/1394 به شماره ثبت 481393 به شناسه ملی 14005321597