آگهي تاسيس

تاسيس شركت با مسئوليت محدود آسانبر نوآوران صنعت نوين طلوع درتاريخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۶۸۳۶ به شناسه ملي۱۴۰۰۷۷۷۶۷۸۰ ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوع فعاليت:خريد و فروش تجهيزات آسانسور، انعقاد قرارداد با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، اخذ وام و اعتبارات بانكي از كليه بانک ها وموسسات اعتباري، ايجاد شعب در سراسر كشور و اخذ نمايندگي از شركت هاي معتبر داخلي و خارجي و شركت در مناقصات ومزايدات دولتي و خصوصي و ترخيص كاال از گمرک، فعاليت هاي حق العمل كاري و پذيرش نمايندگي هاي فروش درصورت لزومپس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي: استان تهران - شهرستانشهريار - بخش مركزي - شهر شهريار-اميريه-خيابان وليعصر-كوچه مينا يكم-پالک ۱-طبقه همكف- كدپستي ۳۳۵۳۷۷۲۹۴۳سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ريال نقدي ميزان سهم الشركه هر يک از شركا آقاي رضا بيگدلو به شمارهملي ۴۳۶۰۰۰۱۴۷۹ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه آقاي علي بيكدليبه شماره ملي ۴۳۷۲۴۲۵۹۴۵ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ريال سهمالشركه اعضا هيئت مديره آقاي رضا بيگدلو به شماره ملي ۴۳۶۰۰۰۱۴۷۹و به سمت مديرعامل به مد ت مديره به مدت نامحدود آقاي علي بيكدلي به شماره ملي ۴۳۷۲۴۲۵۹۴۵و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود و بهسمت عضو هيئت مديره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چک، سفته،بروات، قراردادها، عقود اسالمي و همچنين كليه نامه هاي عادي و اداري باامضاء مديرعامل و رئيس هيئت مديره همراه با مهرشركت معتبر مي باشد اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه روزنامه كثيراالنتشار ابرار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد.ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد.
شماره پيگيري : ۹۷۰۵۲۱۳۰۱۵۷۳۴۴۸ اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري شهريار. ثبت تندیس مهان