آگهي تاسيس

تاسيس شركت سهامي خاص آسا تجارت دانا درتاريخ ۰۲/۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۴۰۲۴ به شناسه ملي ۱۴۰۰۵۹۴۷۹۱۲ ثبت وامضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي مي گردد. موضوع شركت: خريد و فروش وصادرات و واردات كليه كاالهاي مجازوانواع خودرو، طال و جواهرات و زيور آالت و وسايل الكترونيكي، انعقاد قرارداد با اشخاصحقيقي و حقوقي، اخذ وام و تسهيالت، ايجاد شعب، اخذنمايندگي، شركت در نمايشگاهها و مناقصات و مزايدات.خريد و فروشكليه وسايل ساخت، طراحي، ديزاين، نماي داخلي، نماي خارجي، تامين مواد اوليه، ماشين آالت ساخت وساز مسكن، عقد و امضايقراردادها و تفاهم نامه هاي همكاري مشترک با كليه ادارات، سازمانها و شركتهاي دولتي و خصوصي و ساير اشخاص حقيقي وحقوقي داخلي و خارجي در راستاي پيشبرد اهداف و رشد و توسعه شركت.اخذ نمايندگي از كليه ادارات و شركتهاي دولتي وخصوصي داخلي و خارجي.شركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي )مرتبط با موضوع شركت(ايجاد شعبه و نمايندگي درداخل و خارج كشور.اخذ تسهيالت و اعتبارات ريالي و ارزي از بانكها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي در داخل وخارج كشور)در صورت ضرورت قانوني انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهاي الزم( مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدودمركز اصلي شركت: تهران درياچه شهداي خليج فارس فاز ۲ شهرک صياد شيرازي بلوک ۴ طبقه دوم واحد ۲۶ كدپ۱۴۹۸۷۱۳۱۱۱سرمايه شركت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ريال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ريالي كه تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بي نام مي باشد كه مبلغ۳۵۰۰۰۰ ريال توسط موسسين طي گواهي بانكي شماره ۲۹۳ مورخ ۲۹/۳/۹۵ نزد بانک ملت شعبه شهرک راه آهن پرداخت گرديدهاست و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. اولين مديران شركت: آقاي پيمان عزيزي آذر به كدملي ۲۸۷۲۲۷۶۷۴۲ بهسمت مديرعامل و نائب رئيس هيئت مديره و اميد احمد زاده به كدملي ۳۲۵۶۷۶۶۳۱۵ به سمت رئيس هيئت مديره و خانم نازنينوفا به كدملي ۰۴۵۱۶۲۵۹۳۵ به سمت عضو هيئت مديره و خانم بهاره قادري بابان به كدملي ۲۸۶۰۳۷۶۴۷۱ به سمت عضو هيئتمديره به مدت دو سال انتخاب گرديدند. دارندگان حق امضا: ضاء كليه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اسنادرسمي با امضاء مديرعامل و رئيس هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر مي باشد. اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه بازرساصلي و علي البدل: عيسي عيسي زاده به شماره ملي ۲۸۷۲۲۸۲۲۶۲ به عنوان بازرس اصلي و نازنين فريد مرندي به شماره ملي۳۲۵۸۴۷۲۱۵۷ به عنوان بازرس علي البدل براي مدت يكسال انتخاب شدند روزنامه كثيراالنتشار ابرار جهت درج آگهي هايشركت انتخاب شد ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد (ثبت تندیس مهان).