آگهي تاسيس

تاسيس شركت با مسئوليت محدود آهن پيشگام برديا درتاريخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۹۲۰۱ به شناسه ملي ۱۴۰۰۷۷۴۱۱۸۹ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوع فعاليت:خريد وفروش ،واردات و صادرات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني به ويژه آهن آالت و انواع فلزات رنگين ، انعقاد قرارداد با كليه اشخاص حقيقي وحقوقي ، اخذ وام و اعتبارات ،برپايي همايش ها و سمينارها ي مرتبط ، ايجاد شعب در سراسر كشور و اخذ نمايندگي از شركت هايمعتبر داخلي و خارجي و شركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي و ترخيص كاال از گمرک ، فعاليت هاي حق العمل كاري وپذيرش نمايندگي هاي فروش. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت: از تاريخ ثبت به مدتنامحدود مركز اصلي: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مركزي ـ شهر تهران ـ شهرآرا ـ كوچه )خ فدائيان اسالم( ـ خياباننيايش ـ پالک ـ ۱۱۵ ـ طبقه سوم ـ كدپستي ۱۴۴۳۸۶۳۳۴۶ سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال نقديميزان سهم الشركه هر يک از شركا آقاي محمد علي محمد علي پور به شماره ملي ۰۰۶۲۲۰۸۹۸۵ دارنده ۹۸۰۰۰۰۰۰۰ ريال سهمالشركه خانم مرحمت صادقي گل به شماره ملي ۰۰۸۲۱۷۱۱۳۰ دارنده ۲۰۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه اعضا هيئت مديره آقاي محمدعليمحمدعلي پور به شماره ملي ۰۰۶۲۲۰۸۹۸۵و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هيئت مديره به مدت نامحدودخانم مرحمت صادقي گل به شماره ملي ۰۰۸۲۱۷۱۱۳۰و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: كليه اوراقو اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمي و همچنين كليه نامه هاي عادي و اداري باامضاء مديرعامل و رئيس هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر مي باشد اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه روزنامهكثيراالنتشار ابرار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نميباشد. ثبت تندیس مهان