تاسيس شرکت با مسئوليت محدود آئينه رساي اساطير پارسي درتاريخ ۰۲/۲۰/۲۰۱۱ به شماره ثبت ۹۲۰۰۱۱ به شناسه ملي
۲۱۰۰۱۳۳۹۲۰۰ ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خالصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد.
موضوع فعاليت :موضوع شرکت » نشر ديجيتال « مي باشد که مصاديق فعاليت هاي آن عبارتند از:
تصدي قراردادن اطلاعات محتواي ديداري، شنيداري، نوشتاري و يا ترکيبي از آن ها در قالب ديجيتال داراي مجوز انتشار از وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي در موضوعات مختلف در معرض عرضه از طريق حاملهاي ديجيتال نظير الواح فشرده و تصدي قراردادن
محتواي ديجيتال ديداري، شنيداري، نوشتاري و يا ترکيبي از آن ها در معرض دسترس عموم از طريق شبکه گسترده جهاني و شبکه ملي
اطالعات و از طريق سامانه پيامک انبوه و شبکه هوشمند مخابرات داراي مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.
بموجب مجوز شماره ۲۱۱۰۲۱/۱۱ مورخ ۰۰/۰۲/۲۰۱۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاسيس گرديد.
مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلي : استان تهران
سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدي
ميزان سهم الشرکه هر يک از شرکا
آقاي موسي محمدي بزنج به شماره ملي دارنده ۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه
خانم مريم تفضلي به شماره ملي دارنده ۳۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه
اعضا هيئت مديره
آقاي موسي محمدي بزنج به شماره ملي و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود
خانم مريم تفضلي به شماره ملي و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت
نامحدود
دارندگان حق امضا : کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبيل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسلامی و همچنين
کليه نامه هاي عادي و اداري باامضاء مديرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد
اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه
روزنامه کثير االنتشار ابرار جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين گرديد.

ثبت تندیس مهان