آگهي تاسيس

تاسيس شركت با مسئوليت محدود ابنيه پايدار آروين در تاريخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۸ به شماره ثبت ۶۲۹۸۵ به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۵۷۰۵۰۷ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي مي گردد. موضوع فعاليت: بازرگاني درزمينه طراحي، اجرا، نظارت ساختمان و فروش مقاطع فوالدي ساختمان، انعقاد قرارداد با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، اخذ وام واعتبارات بانكي از كليه بانک ها و موسسات مالي و اعتباري صرفا جهت تحقق اهداف شركت، ايجاد شعب در سراسر كشور و اخذنمايندگي از شركت هاي معتبر داخلي و خارجي و شركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي و ترخيص كاال از گمرک،فعاليت هاي حق العمل كاري و پذيرش نمايندگي درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت: از تاريخثبت به مدت نامحدود مركز اصلي: استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مركزي، شهر اصفهان، محله جي، كوچه مهر،سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ريال نقدي ميزانسهم الشركه هر يک از شركا خانم مهنوش برهاني شيداني به شماره ملي دارنده ۴۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه خانمحوريه حجت پناه به شماره ملي دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه آقاي احسان حجتپناه به شماره دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه اعضا هيئت مديره خانم مهنوش برهاني شيداني به شماره ملي بهسمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود خانم حوريه حجت پناه به شماره ملي به سمت نايب رئيس هيئت مديرهبه مدت نامحدود آقاي احسان حجت پناه به شماره ملي به سمت عضو هيئت مديره به مدت نامحدود و به سمتمديرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چک، سفته، بروات، قراردادها،عقود اسالمي و همچنين كليه نامه هاي عادي و اداري با امضاء مديرعامل و رئيس هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر مي باشداختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه روزنامه كثيراالنتشار ابرار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليتمذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد. ثبت تندیس مهان