آگهي تاسيس

تاسيس شركتبا مسئوليت محدود افلاک گستران افلاک ايرانيان درتاريخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۵۸۷۱ به شناسه ملي۱۴۰۰۶۰۴۱۷۲۵ ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوع شركت:ترخيص كاال از كليه گمركات كشور، واردات و صادرات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني، ترخيص كاال و حق العمل كاري. خريد و فروشتجهيزات برودتي، انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي، اخذ وام از بانكها و موسسات مالي اعتباري )در صورت لزوم انجامموضوعات پس از اخذ مجوزهاي الزم( مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي شركت: تهران خيابان شريعتي باالتراز سه راه طالقاني كوچه شهيد روشن )ميثاق سوم( پالک ۵۰ واحد ۷ كدپستي ۱۵۶۳۸۴۳۳۶۸ سرمايه شركت: مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ريال مي باشد. اسامي شركاء و ميزان سهم الشركه هريک ازآنان: ميالد عبداللهي به شماره ملي ۴۲۱۰۰۷۸۵۸۱ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰۰ريال سهم الشركه ايمان محمد پور به شماره ملي ۴۰۶۰۴۴۹۴۵۸ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه ـ احسان محمد پوربه شمارهملي ۴۰۶۰۰۵۳۰۲۳ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه. اولين مديران شركت: ميالد عبداللهي به سمت عضو هيئت مديره به شمارهملي ۴۲۱۰۰۷۸۵۸۱ ـ ايمان محمد پور به سمترئيس هيئت مديره به شماره ملي ۴۰۶۰۴۴۹۴۵۸ ـ احسان محمد پور به سمتمديرعامل به شماره ملي ۴۰۶۰۰۵۳۰۲۳ براي مدت نامحدود انتخاب گرديدند. ـ دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شركت با امضاي مديرعامل به تنهايي همراه با مهر شركت معتبر مي باشد. اختيارات نماينده قانوني: طبق اساسنامه )ثبتموضوع فعاليت مذكور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد(شماره پيگيري : ۹۵۰۵۱۱۹۶۱۷۵۹۱۱۵ اداره ثبتشركت هاو موسسات غيرتجاري. ثبت تندیس مهان