آگهي تاسيس

تاسيس شركت با مسئوليت محدود باتاب راتين ايرانيان درتاريخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۶۱۸۵ به شناسه ملي۱۴۰۰۶۵۹۱۳۹۲ ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوع:صادراتو واردات لوازم يدكي ماشين سنگين و سبک و كليه كاالهاي مجاز بازرگاني ، اخذ وام و اعتبارات بانكي ، اخذ ال سي ، عقد قراردادبا اشخاص حقيقي و حقوقي ، برپايي نمايشگاهها و همايشها ، توليد و توزيع و صادرات و واردات كاالهاي پتروشيمي ) انجامموضوعات فعاليت در صورت ضرورت قانوني پس از اخذ مجوزهاي الزم(. مدت:از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي:تهران-شهر تهران-جردن-خيابان شهيد حميد طاهري-بلوار نلسون ماندال-پالک ۲۱۶-ساختمان مركزتجارت ايرانيان-طبقه ۱۳-واحد ۱-كدپستي ۱۹۶۶۹۴۴۹۱۸ سرمايه شركت:۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال مي باشد. اسامي و ميزان سهم الشركه شركاء:شايان چنگيزي مهرباني بهشماره ملي ۰۰۱۱۷۸۹۰۱۸ دارنده ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه محمد شاهوردي به شماره ملي ۰۰۷۸۲۴۱۹۱۱ دارنده ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ريال سهم الشركه اولين مديران شركت براي مدت نامحدود به شرح ذيل تعيين گرديدند:شايان چنگيزي مهرباني به شماره ملي۰۰۱۱۷۸۹۰۱۸ به سمت رئيس هيئت مديره محمد شاهوردي به شماره ملي ۰۰۷۸۲۴۱۹۱۱ به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديرهدارندگان حق امضا:همچنين كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورو اوراق عادي و اداري شركت با امضاي مدير عامل و رئيس هيئتمديره متفقا همراه با مهر شركت معتبر مي باشد. اختيارات نماينده قانوني:طبق اساسنامه ثبت موضوع فعاليت مذكور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعاليت نمي باشد.

ثبت تندیس مهان