آگهي تاسيس

تاسيس شركت بامسئوليت محدود باتاب گستران پارسا درتاريخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۳۰۸۰ به شناسه ۱۴۰۰۷۹۰۹۹۱۷ ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي مي گردد. موضوعفعاليت:خريد و فروش، توليد، توزيع و پخش تابلوهاي برق صنعتي، عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي و اخذ وام و تسهيالتارزي و ريالي از تمام بانک ها و موسسات مالي و اعتباري و برپائي نمايشگاه هاي داخلي و خارجي، دريافت حواله جات بانكي و السي ) ( LCو ضمانت نامه بانكي،برپايي همايش ها و سمينارها ي مرتبط، ايجاد شعب در سراسر كشور و اخذ نمايندگي از هاي معتبر داخلي و خارجي و شركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي و ترخيص كاال از گمرک، فعاليت هاي حق العملكاري و پذيرش نمايندگي هاي فروش درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت: از تاريخ ثبت به مدتنامحدود مركز اصلي: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مركزي ـ شهر تهران ـ محله سازمان آب ـ خيابان سرو ـ خيابانهفتم شرقي ـ پالک ۱۰ ـ طبقه اول ـ واحد ۲ كدپستي سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ريال نقدي ميزان سهم الشركه هر يک از شركا آقاي مهدي علي بابا به شماره ملي دارنده ۲۵۰۰۰۰۰۰ ريال سهمالشركه خانم فرشته يوسفي حيدريه به شماره ملي دارنده ۱۵۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه آقاي محمد پارسا علي بابا بهشماره ملي دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه اعضا هيئت مديره آقاي مهدي علي بابا به شماره ملي سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود خانم فرشته يوسفي حيدريه به شماره ملي به سمت عضو مديره به مدت نامحدود و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت ازقبيل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمي و همچنين كليه نامه هاي عادي و اداري باامضاء رئيس هيئت مديره به تنهاييهمراه با مهر شركت معتبر مي باشد اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه روزنامه كثيراالنتشار ابرار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد.
ثبت تندیس مهان