آگهي تاسيس

تاسيس شركت با مسئوليت محدود بازرگاني بين المللي پديده پرهام فراز درتاريخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۹۸۰۹ به شناسهملي ۱۴۰۰۶۷۸۵۲۳۰ ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد.موضوع:واردات و صادرات، خريد و فروش، تهيه و توزيع كليه كاالهاي مجاز بازرگاني برپايي نمايشگاه هاي داخلي و خارجي، انعقادقرارداد با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، اخذ وام و اعتبارات، برپايي همايش ها و سمينارها ي مرتبط، ايجاد شعب در سراسركشور و اخذ نمايندگي از شركت هاي معتبر داخلي و خارجي و شركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي و ترخيص كاال ازگمرک، فعاليت هاي حق العمل كاري و پذيرش نمايندگي هاي فروش و نيز ساير فعاليت هاي مشابه ديگر درصورت لزوم پس از اخذمجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت:از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي:تهران-شهر تهران-مجيديه-خيابان كرمان-خيابانشهيد عبدالرزاق ابراهيم نژاد-پالک ۱۵۱-طبقه همكف-- كدپستي ۱۶۳۵۸۱۸۱۶۱ سرمايه شركت:۰۰۰،۰۰۰،۴۰۰ ريال مي باشد.اسامي و ميزان سهم الشركه شركا:آقاي حسين نجاريه به شماره ملي ۰۰۱۴۰۵۳۵۶۱ دارنده ۰۰۰،۰۰۰،۳۹۹ ريال سهم الشركه آقايميثم لک به شماره ملي ۴۲۱۰۰۵۹۴۵۵ دارنده ۰۰۰،۰۰۰،۱ ريال سهم الشركه اولين مديران:آقاي حسين نجاريه به شماره ملي۰۰۱۴۰۵۳۵۶۱ و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا:كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چک،سفته، بروات و قراردادها و عقود اسالمي و اوراق عادي و اداري به امضاي مدير عامل به تنهايي همراه با مهر شركت معتبر مي باشد.اختيارات نماينده قانوني:طبق اساسنامه ثبت موضوع فعاليت مذكور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد.

ثبت تندیس مهان