آگهي تاسيس

تاسيس شركت با مسئوليت محدود بازرگاني دور انديشان زبده در تاريخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۷۹۶۳ به شناسه ملي۱۴۰۰۶۱۵۴۸۰۷ ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي مي گردد. موضوع شركت:خريد و فروش، تهيه و توزيع، واردات و صادرات كليه قطعات و كاالهاي مجاز بازرگاني، اخذ و اعطاي نمايندگي شركت هاي معتبرداخلي و خارجي براي توزيع و فروش كليه كاالهاي مجاز و هرگونه فعاليت مستقيم و غيرمستقيم مرتبط با اهداف شركت، اخذ وام و اعتبارات بانكي بهصورت ارزي و ريالي، شركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي و حق العمل كاري و انجام كليه عملياتمرتبط در موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهاي الزم مدت شركت: از تاريخ ثبت بمدت نامحدود مركز اصلي شركت: تهران خياباندروس خيابان يار محمدي خيابان چيذري پالک ۲۲ واحد ۳ كدپستي ۱۹۴۴۷۴۳۴۵۱ سرمايه شركت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال ميباشد. اولين مديران شركت: عليرضا زبده به سمت مديرعامل به شماره ملي ۰۰۸۱۶۱۹۹۴۴ دارنده ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه وعلي حاج سيدمحمد باقر به سمت رئيس هيئت مديره به شماره ملي ۰۰۶۸۶۲۹۵۸۳ دارنده ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه بمدتنامحدود انتخاب گرديدند دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت با امضا مديرعامل منفردا همراه با مهرشركت معتبر است. اختيارات نماينده قانوني: طبق اساسنامه ثبت موضوع بمنزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد.

شماره پيگيري : ۹۵۰۶۱۷۳۷۸۶۲۷۶۲۶ اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري. ثبت تندیس مهان