آگهي تاسيس

تاسيس شركت با مسئوليت محدود باغ بهشت هريس در تاريخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۳۷۷۹ به شناسه ملي ۱۴۰۰۶۴۷۶۳۰۰ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي مي گردد. موضوع: خريد و فروش،صادرات و واردات، توليد و توزيع مواد غذايي و عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي، ارائه نمايندگي و شعبه، اخذ وام واعتبارات بانكي از تمامي بانک ها و موسسات مالي و اعتباري )در صورت لزوم انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهاي الزم( مدت: ازتاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي: تهران جنت آباد شمالي بلوار بعثت خيابان ۱۶ متري اول كوچه چهره خند شرقي پالک ۲۶كدپستي ۱۴۷۴۸۴۴۳۱۱ سرمايه شركت: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال مي باشد. اولين مديران: خانم فاطمه محمد دخت به شماره ملي۱۷۲۹۰۵۰۶۲۱ به سمت رئيس هيئت مديره دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه آقاي علي محمد دختبه شماره ملي ۱۷۲۹۹۶۷۹۱۴ بهسمت مديرعامل و عضو هيئت مديره دارنده ۹۹۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه براي مدت نامحدود انتخاب گرديدند. دارندگان حق امضا:كليه اوراق عادي و اداري و اسناد بهادار و تعهدآور شركت با امضاي مديرعامل به تنهايي همراه با مهر شركت معتبر مي باشد.اختيارات نماينده قانوني: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعاليت مذكور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد.

ثبت تندیس مهان