آگهي تاسيس

تاسيس شركت با مسئوليت محدود اهورا طب آزما در تاريخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۰۷۲۶ به شناسه ملي ۱۴۰۰۵۷۸۷۷۹۰ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي مي گردد. موضوع شركت: خريد و فروشو واردات و صادرات توليد توزيع پخش كليه اقالم مجاز بازرگاني، انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي، اخذوام و اعتبارات وتسهيالت ريالي و ارزي از بانک ها وموسسات مالي و اعتباري داخلي و خارجي، شركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي ـبرپايي و شركت در نمايشگاههاي داخلي و خارجي، ايجاد شعب در سراسر كشور، اخذ نمايندگي از شركت هاي بين المللي. توزيعلوازم مصرفي و تجهيزات آزمايشگاهي )در صورت ضرورت قانوني انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهاي الزم( مدت شركت: ازتاريخ ثبت بمدت نامحدود مركز اصلي شركت: . تهران مرزداران بلوار ابراهيمي الوند ۱۳ پالک ۲۳ طبقه اول واحد ۲ كد پ۱۴۶۳۷۳۷۹۸۱سرمايه شركت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ريال مي باشد. اولين مديران شركت: حسين دارائي به سمت رئيس هيئت مديره بهشماره ملي ۰۳۲۲۸۳۰۶۵۶ دارنده ۷۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه و شيوا نورعليزاده به سمت عضو هيئت مديره و مديرعامل به شمارهملي ۰۰۶۵۶۰۲۸۵۴ دارنده ۳۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه براي مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسنادبهادار و تعهدآور شركت با امضاي هر يک ازاعضاء منفردا همراه با مهر شركت معتبر مي باشد. اختيارات نماينده قانوني: طبقاساسنامه ثبت موضوع فعاليت مذكور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد.(ثبت تندیس مهان)