"آگهی تاسیس"

آگهي تاسيس تاسيس شركت با مسئوليت محدود ايرانيان ابتكار سيفي در تاريخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ به شماره ثبت ۴۸۸۹۰۹ به شناسه ملي ۱۴۰۰۵۶۹۷۱۰۳ ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي مي گردد. موضوع شركت: خريد و فروش و واردات و صادرات توليد، توزيع، پخش كليه اقالم مجاز بازرگاني، انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي، اخذوام و اعتبارات و تسهيالت ريالي و ارزي از بانک ها وموسسات مالي و اعتباري داخلي و خارجي، شركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي ـ برپايي و شركت در نمايشگاههاي داخلي و خارجي، ايجاد شعب در سراسر كشور، اخذ نمايندگي از شركت هاي بين المللي.در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم مدت شركت: ازتاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي شركت: تهران، لويزان خيابان جوان شيرخيابان سنبل بن بست ياس پالک ۱واحد ۳ كدپستي: ۱۶۶۶۹۱۴۹۱۱ سرمايه شركت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ريال مي باشد. اولين مديران شركت: سيده زهرا مير حسيني به سمت عضو هيئت مديره به شماره ملي ۴۵۹۱۸۸۹۲۵۴ دارنده ۱۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه. شعبان سيفي به سمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل به شماره ملي ۰۵۳۳۷۲۱۲۰۲ دارنده ۹۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه براي مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت با امضاي مديرعامل منفردا همراه با مهر شركت و اوارق عادي و اداري به امضاي مديرعامل منفردا همراه با مهر شركت معتبر مي باشد. اختيارات نماينده قانوني: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد(ثبت تندیس مهان).