آگهی تاسيس:

تاسيس شرکت با مسئوليت محدود تجارت همراه ورسک درتاریخ23/09/1394 به شماره ثبت483900 به شناسه ملی14005466066 ثبت و امضا ذیل دفاترتکميل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی ميگردد. موضوع شرکت: طراحی٬ توليد٬ پشتيبانی فنی نرم افزارهای سفارش مشتری (به استثنای نرم افزارهای فرهنگی)٬ برنامه نویسی تحت وب٬ برنامه نویسی انواع سيستم عامل های کامپيوتری و موبایل و تبلت٬ خرید و فروش و واردات و صادرات توليد توزیع پخش کليه اقلام مجاز بازرگانی٬ انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقی و حقوقی٬ اخذوام و اعتبارات و تسهيلات ریالی و ارزی از بانک ها وموسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی٬ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ برپایی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی٬ ایجاد شعب در سراسر کشور٬ اخذ نمایندگی از شرکت های بين المللی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران٬ بزرگراه آیت الله سعيدی٬ خيابان وصفنارد٬ خيابان مسجد٬ پلاک ٬122 واحد 8 کد پ1896616138 سرمایه شرکت: مبلغ100000000 ریال می باشد. اولين مدیران شرکت: امير لطفی به سمت مدیرعامل و عضو هيئت مدیره به شماره ملی0012748064 دارنده50000000 ریال سهم الشرکه. و مسعود نقی زاده به سمت رئيس هيئت مدیره به شماره ملی1360495649 دارنده50000000 ریال سهم الشرکه. برای مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا:همچنين کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختيارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ((ثبت موضوع فعاليت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمی باشد)) پ940923129120506 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری (ثبت تندیس مهان)