آگهي تاسيس

تاسيس شركت با مسئوليت محدود سفيران كالم پرگاس درتاريخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۲۳۳۸ به شناسه ملي۱۴۰۰۸۰۷۹۳۱۳ ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد. موضوعفعاليت: برگزاري همايش ها و سمينارها، جشنواره، نمايشگاه ها، اخذ وام و اعتبارات بانكي از كليه بانک ها و موسسات مالي واعتباري، عقد قرارداد با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت: ازتاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي: استان زنجان، شهرستان زنجان، بخش مركزي، شهر زنجان، سعدي وسط، كوچه)شهيدحسين تجزيه چي(، كوچه شهيدمصطفي انصاري، پالک ۴ ،ساختمان پانيذ، طبقه دوم كدپستي ۴۵۱۸۶۳۶۶۵۱ سرمايهشخصيت حقوقي عبارت است ازمبلغ۲۰۰۰۰۰۰۰ ريال نقدي ميزان سهم الشركه هر يک از شركا آقاي داود محمدي به شماره ملي۴۲۸۴۴۵۹۰۹۰ دارنده ۱۴۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه خانم وجيهه نجفي به شماره ملي ۴۲۸۵۰۰۱۸۷۱ دارنده ۶۰۰۰۰۰۰ ريال سهمالشركه اعضا هيئت مديره آقاي داود محمدي به شماره ملي ۴۲۸۴۴۵۹۰۹۰و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود خانموجيهه نجفي به شماره ملي ۴۲۸۵۰۰۱۸۷۱و به سمت عضو هيئت مديره به مدت نامحدود و به سمت مديرعامل به مدت نامحدوددارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمي و همچنينكليه نامه هاي عادي و اداري باامضاء مديرعامل به تنهايي همراه با مهر شركت معتبر مي باشد. اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامهروزنامه كثيراالنتشار ابرار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانهفعاليت نمي باشد.