تاسیس شركت با مسئوليت محدود رهياب پيام آوران پارس درتاریخ 1394/09/09 به شماره ثبت 483293 به شناسه ملی 14005443560 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
-موضوع شركت: کليه فعاليتهاي مربوط به مشاوره ، طراحي و اجراي بازار شناسي اينترنتي و خريد و فروش، صادرات و واردت کليه کالاهاي مجاز بازرگاني ، حضور در مناقصات و ثبت قرارداد همکاري با کليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي ، حضور در نمايشگاهها و همايش ها ، حضور در بانک ها و موسسات مالي و اعتباري جهت اخذ وام و تسهيلات اعطاي نمايندگي و شعبه داخلي و خارجي، اخذ و نمايندگي و شعبه شرکت هاي معتبر داخلي و خارجي و کليه امور بازرگاني . درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم.
-مدت شركت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود
-مركز اصلي شركت: تهران بالاتر از ميدان پاستورپلاک 722 ساختمان پاستور واحد 6کدپستی1318875745
-سرمايه شركت: مبلغ 200000000 ريال مي باشد.
-اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک:
آقاي آرش اسديان به شماره ملي 0073666424 دارنده 100000000 ريال سهم الشركه. و آقاي حامد بهمني به شماره ملي 2420266323 دارنده 100000000 ريال سهم الشركه می باشند.
-اولين مديران شركت:
آقاي آرش اسديان به سمت مدیرعامل و نايب رئيس هيئت مديره به شماره ملي 0073666424 و آقاي حامد بهمني به سمت رئيس هيئت مديره به شماره ملي 2420266323 برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا:
كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته بروات ، قراردادها وعقود اسلامي با امضائ مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شركت معتبر است واوراق عادی و اداری با امضائ مدیرعامل منفرداهمراه با مهر شرکت معتبراست.
- اختيارات نماينده قانوني: طبق اساسنامه
-ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.(ثبت تندیس مهان)