موضوع آگهی : آگهي ثبت تاسيس


-موضوع شركت: طراحي, توليد و تعميرات و تجهيز دستگاههاي صنعتي و معدني و انواع تجهيزات دستگاههاي استارتر معدني و الکتريکي و غيرالکتريکي و تجهيزات و ماشين آلات ايمني معدن ـ خريد و فروش و واردات و صادرات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني و ترخيص کالا از گمرکات کشور ـ اخذ وام و تسهيلات بانکي اعم از ارزي و ريالي از بانکها و موسسات مالي و اعتباري و گشايش اعتبارات اسنادي ال سي نزد بانکها ـ شرکت در نمايشگاههاي داخلي و بين المللي ـ شرکت در مناقصات و مزايدات بخش دولتي و خصوصي ـ عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي ـ اخذ و اعطا نمايندگي و شعب داخلي و داخلي (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم
-مدت شركت: از تاریخ ثبت به مدت نا محدود
-مركز اصلي شركت: تهران، خيابان پيروزي، روبروي مخابرات پيروزي، کوچه گياه،پلاک 2 ، واحد 1 و 2 کد پستی 1765613787
-سرمايه شركت: مبلغ 100000000 ريال مي باشد.
-اولين مديران شركت : خانم كبري شعبان زادکلاشمي به سمت رئيس هيئت مديره به شماره ملي 0072541350 دارنده 7000000 ريال سهم الشركه و آقاي سيدعليرضا مهري نژاد به سمت عضو هيئت مديره و به شماره ملي 0016052102 دارنده 3000000 ريال سهم الشركه و آقاي سيدافضل مهري نژاد به سمت مديرعامل و عضو هیات مدیره به شماره ملي 5699690824 برای مدت نا محدود انتخاب گردیدند
دارندگان حق امضا:
کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاي مديرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد .
- اختيارات نماينده قانوني: طبق اساسنامه
(ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد