تاريخ صدور : 1394/12/11
موضوع آگهی : آگهي ثبت تاسيس


-موضوع شركت: خريد و فروش و واردات و صادرات توليد توزيع پخش کليه اقلام مجاز بازرگاني ، انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي ،اخذوام و اعتبارات و تسهيلات ريالي و ارزي از بانک ها وموسسات مالي و اعتباري داخلي و خارجي ، شرکت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي ـ برپايي و شرکت در نمايشگاههاي داخلي و خارجي، گشايش ال سي ،ايجاد شعب در سراسر کشور، اخذ نمايندگي از شرکت هاي بين المللي.( در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم )
-مدت شركت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
-مركز اصلي شركت: .: تهران، خيابان آزادي روبروي دانشگاه شريف کوچه حيدرتاش پلاک 37 کدپستي 1341914697
-سرمايه شركت: مبلغ 1000000 ريال مي باشد.
-اولين مديران شركت:
آقاي آرمان جهان بخش به سمت مديرعامل و عضو هییت مدیره به شماره ملي 0077572475 دارنده 550000 ريال سهم الشركه.آقاي مسعود آواک به سمت رئيس هيئت مديره به شماره ملي 0453517072 دارنده 450000 ريال سهم الشركه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند
-دارندگان حق امضا:
کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاي مديرعامل و رئيس هيئت مديره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد .
- اختيارات نماينده قانوني: طبق اساسنامه
(ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). (ثبت تندیس مهان)