تاريخ صدور : 1394/02/14
موضوع آگهی : آگهي ثبت تاسيس


موضوع شركت: انجام کليه خدمات و امور مربوط به تامين ، توليد ، انتقال و توزيع نيروي برق براي کليه مصارف با ولتاژهاي فشار ضعيف، فشار متوسط و فشار قوي از جمله تامين برق متقاضيان - ايجاد و توسعه، اصلاح و بهينه سازي، بهره برداري و تعمير و نگهداري شبکه ها و تاسيسات نيروي برق - تامين روشنايي معابر – نيرورساني به متقاضيان اختصاصي – مشاوره و تهيه طرحها و نظارت بر اجراي پروژه ها و در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم .
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .
-مدت شركت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
-مركز اصلي شركت: جزيره هرمز - خيابان شهدا - روبروي بنياد 15 خرداد - کد پستي : 7955168759
-سرمايه شركت: مبلغ 1000000 ريال مي باشد.
-میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا :
خانم فرناز قنبري هرمزي دارنده 100000 ريال سهم الشركه.
خانم فاطمه قنبري هرمزي دارنده 900000 ريال سهم الشركه.
-اولين مديران شركت:
خانم فرناز قنبري هرمزي به شماره ملي 0014473399 به سمت عضو هيئت مديره - عضو اصلي
خانم فاطمه قنبري هرمزي به شماره ملي 3459376473 به سمت مديرعامل و رئيس هيئت مديره همگی برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند .
-دارندگان حق امضا:
كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته بروات ، قراردادها وعقود اسلامي با امضا مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر است .
- اختيارات نماينده قانوني: طبق اساسنامه


واحد ثبتی : مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري قشم