آگهي تاسيس

تاسيس شركت سهامي خاص بهداشت صنعت دوستان در تاريخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۶۹۴۴ به شناسه ملي۱۴۰۰۷۶۲۷۲۳۳ ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي مي گردد. موضوعفعاليت: توليد و پخش انواع دستمال كاغذي ـ نوار بهداشتي ـ پوشک بچه و كليه كاال هاي مجاز خريد ـ فروش ـ واردات و صادراتـ توليد كليه كاالهاي مجاز بازرگاني و مواد غذايي و پروتييني و ساير اقالم مربوطه اعطا و دريافت نمايندگي داخلي و خارجي وشركت در كليه نمايشگاه هاي داخلي و خارجي ايجاد شعب در سراسر كشور افتتاح حساب جاري و دريافت تسهيالت از كليه بانکها و موسسات مالي داخلي و خارجي و گشايش اعتبار درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت: ازتاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مركزي ـ شهر تهران ـ ميدان محمديه ـ ميدانمحمديه ـ خيابان خيام ـ پالک ۳۳۹ ـ ساختمان برليان ـ طبقه زيرزمين ـ واحد ۳۵ كدپستي ۱۱۶۹۶۴۳۴۱۶ سرمايه شخصيتحقوقي عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ريال نقدي منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ريالي تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادي مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ريال توسط موسسين طي گواهي بانكي شماره ۴/۷۴ مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۷ نزد بانک صادرات شعبه ميدان محمديه با كد ۰۰۰۴پرداخت گرديده است والباقي در تعهد صاحبان سهام مي باشد اعضا هيئت مديره آقاي عبدالرحيم زاهدي به شماره ملي۰۰۳۵۹۳۴۱۶۶و به سمت عضو هيئت مديره به مدت ۲ سال و به سمت مديرعامل به مدت ۲ سال خانم سيمين قرينه به شماره ملي۰۰۵۹۴۶۰۹۴۶و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هيئت مديره به مدت ۲ سال آقاي حميدرضاصفري به شماره ملي ۰۰۷۶۵۸۵۶۹۷و به سمت عضو هيئت مديره به مدت ۲ سال و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت ۲ سالدارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسالمي و همچنينكليه نامه هاي عادي و اداري با امضاء مديرعامل و رئيس هيئت مديره متفقا همراه با مهر شركت معتبر مي باشد اختياراتمديرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم سميه خطيب زاده به شماره ملي ۰۰۷۹۱۱۳۸۲۶ به سمت بازرس اصلي به مدت يک سالمالي خانم زينب محجوبي به شماره ملي ۰۴۹۱۳۷۴۲۰۸ به سمت بازرس علي البدل به مدت يک سال مالي روزنامه كثيراالنتشارابرار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد. ثبت تندیس مهان