شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۱۳۱۲۹۱ تاريخ نامه اداره ثبت: ۲۵/۱۱/۱۳۹۶

آگهي تاسيس

تاسيس شركت با مسئوليت محدود بهمن شهد مهديان درتاريخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۳۰۱۰ به شناسه ملي ۱۴۰۰۷۴۲۲۰۷۰ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوع فعاليت:خريد و فروش وبسته بندي و توليد موادغذايي و ارگانيک ، ادويه جات ، عرقيجات ، داروهاي گياهي ، چاشني و شيريني هاي سنتي و محصوالتمرتبط ، مشاوره و خريد و فروش اينترنتي محصوالت مذكور ، انجام كليه اقدامات مربوط به فعاليت هاي حوزه ي خدمات شهري وفضاي سبز شهري و پسماند زباله هاي خشک درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت: از تاريخ ثبتبه مدت نامحدود مركز اصلي: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مركزي ـ شهر تهران ـ سازمان آب ـ كوچه سرفراز ۵ ـخيابان ششم غربي ـ پالک ـ ۴ ـ طبقه همكف ـ كدپستي ۱۴۸۷۶۱۴۱۷۱ سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ريال نقدي ميزان سهم الشركه هر يک از شركا آقاي عباس بهمني صفار به شماره ملي ۰۰۶۹۱۰۱۴۲۶ دارنده ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ريال سهمالشركه آقاي اسماعيل مهديان آرا به شماره ملي ۰۷۹۳۴۴۴۵۶۱ دارنده ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه اعضا هيئت مديره آقايعباس بهمني صفار به شماره ملي ۰۰۶۹۱۰۱۴۲۶و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود آقاي اسماعيل مهديان آرا به شمارهملي ۰۷۹۳۴۴۴۵۶۱و به سمت عضو هيئت مديره به مدت نامحدود و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا:همچنين كليه اوراق عادي و اداري و اسناد بهادار و تعهدآور شركت با امضاي مديرعامل و رئيس هيئت مديره متفقا همراه با مهرشركت معتبر مي باشد. اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه روزنامه كثيراالنتشار ابرار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد.ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد.
شماره پيگيري : ۹۶۱۱۲۵۲۹۹۱۸۹۳۶۲ اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري. ثبت تندیس مهان