آگهي تاسيس

تاسيس شركت سهامي خاص تارخ كاوان عرش آسيا درتاريخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۳۰۹۹ به شناسه ملي ۱۴۰۰۷۹۱۰۳۳۹ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوع فعاليت:واردات وصادرات، خريد و فروش، تهيه و توزيع كليه كاالهاي مجاز بازرگاني،واردات گوشت، برپايي نمايشگاه هاي داخلي و خارجي، انعقادقرارداد با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، اخذ وام و اعتبارات بانكي از كليه بانک ها و موسسات مالي و اعتباري، انجام و دريافتحواله جات بانكي و ال سي ) (LCو ضمانت نامه بانكي، برپايي همايش ها و سمينارها ي مرتبط، ايجاد شعب در سراسر كشور و اخذنمايندگي از شركت هاي معتبر داخلي و خارجي و شركت در منراقصات و مزايدات دولتي و خصوصي و ترخيص كاال از گمرک،فعاليت هايحق العمل كاري و پذيرش نمايندگي هاي فروش درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدتفعاليت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مركزي ـ شهر تهران ـ محله سعادتآباد ـ خيابان مرواريد ـ خيابان خلبان شهيد اميرحسين جمشيدي )۱ )ـ پالک ۱۸ ـ طبقه دوم ـ واحد ۴۰۳ كدپستي۱۹۹۸۷۳۳۵۵۸ سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال نقدي منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ريالي تعداد ۱۰۰سهم آن با نام عادي مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ريال توسط موسسين طي گواهي بانكي شماره ۵۱/۶۵۷۴۸ مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۷ نزد بانک ملتشعبه مسقل فراز آسمان با كد ۶۵۷۴۸ پرداخت گرديده است والباقي در تعهد صاحبان سهام مي باشد اعضا هيئت مديره آقايمسعود ايرک به شماره ملي ۱۷۵۳۷۹۶۲۵۳و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت ۲ سال خانم سحر الهائي سحر به شمارهملي ۱۷۵۶۲۶۲۹۲۶و به سمت عضو هيئت مديره به مدت ۲ سال و به سمت مديرعامل به مدت ۲ سال آقاي سيد محمد الهائي سحربه شماره ملي ۱۷۵۷۳۵۳۰۵۴و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شركت از قبيل چک، سفته، بروات، قراردادها عقوداسالمي و همچنين كليه نامه هاي عادي و اداري باامضاء مديرعامل ورئيس هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر مي باشد اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقاي قائد عبودي موسوي بهشماره ملي ۱۹۸۹۴۴۳۹۲۳ به سمت بازرس اصلي به مدت يک سال مالي آقاي سيد نورالدين موسوي به شماره ملي ۱۹۸۹۴۶۵۴۵۵به سمت بازرس علي البدل به مدت يک سال مالي روزنامه كثيراالنتشار ابرار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد.
ثبت تندیس مهان