تاسیس شركت با مسئوليت محدود تجارت تنديس سحر درتاریخ 1394/09/03 به شماره ثبت 482942 به شناسه ملی 14005429358 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
-موضوع شركت: ارائه کليه خدمات بازرگاني و اداري( تايپ و تکثير) و خريد و فروش وواردات و صادرات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني ،اخذ وام از بانک هاي دولتي و خصوصي شرکت در مزايدات و مناقصات دولتي و خصوصي (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم)
-مدت شركت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
-مركز اصلي شركت: تهران سيد خندان خيابان جلفا پايين تر از فرهنگسرا پلاک 11 واحد 6 كدپستي 1541973116
-سرمايه شركت: مبلغ 500000000 ريال مي باشد.
-اولين مديران شركت:
امير حسين خشنودي به سمت نايب رئيس هيئت مديره به شماره ملي 0068474121 دارنده 50000000 ريال سهم الشركه- سحر کريمي قرال قيه به سمت مدیرعامل و رئيس هيئت مديره به شماره ملي 0083106693 دارنده 450000000 ريال سهم الشركه بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
-دارندگان حق امضا:
امضا كليه اوراق و اسنادرسمي و بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك، سفته ، بروات و قراردادها و عقود اسلامي با امضاي سحر کريمي قرال قيه به سمت مدير عامل و رئيس هيئت مديره به تنهايي همراه با مهر شرکت واوراق عادي و اداري با امضاي سحر کريمي قرال قيه به سمت مدير عامل و رئيس هيئت مديره همراه با مهرشركت معتبر است
- اختيارات نماينده قانوني: طبق اساسنامه
(-ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) (ثبت تندیس مهان)