تاريخ صدور : 1394/02/01
موضوع آگهی : آگهي ثبت تاسيس


موضوع شركت: انجام کليه امور بازرگاني ، تجاري طبق مقررات ، واردات و خريد کالاهاي مجاز از منابع داخلي و خارجي ، صادرات مجدد و فروش آن به مصرف کنندگان داخلي و خارجي و اخذ نمايندگي از شرکتهاي داخلي و خارجي و هرگونه عمل قانوني که جهت موضوع شرکت به طور مستقيم يا غير مستقيم ضروري باشد. ترخيص کالا و انجام امور گمرکي در گمرکات کشور. مشارکت با اشخاص حقيقي يا حقوقي و يا در ساير شرکتها اعم از داخلي يا خارجي از طريق تعهد سهام شرکتهاي جديد يا خريد سهام شرکتهاي موجود. برقراري نمايندگي در داخل و خارج از کشور. بطور کلي شرکت مي تواند به هر گونه سرمايه گذاري و هر نوع عمليات و معاملات مالي و تجاري و صنعتي که بطور مستقيم يا غير مستقيم يا تمام يا هر يک از موضوعات فوق مربوط باشد مبادرت نمايد و در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم .
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .
-مدت شركت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
-مركز اصلي شركت: جزيره هرمز - خيابان شهدا - روبروي بنياد 15 خرداد - کدپستي : 7955168759
-سرمايه شركت: مبلغ 200000000 ريال مي باشد.
-میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا :
آقاي محمد قنبري هرمزي دارنده 180000000 ريال سهم الشركه.
خانم فرناز قنبري هرمزي دارنده 20000000 ريال سهم الشركه.
-اولين مديران شركت:
آقاي محمد قنبري هرمزي به شماره ملي 3459375124 به سمت مديرعامل و رئيس هيئت مديره
خانم فرناز قنبري هرمزي به شماره ملي 0014473399 به سمت عضو هيئت مديره - عضو اصلي همگی برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند .
-دارندگان حق امضا:
كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته بروات ، قراردادها وعقود اسلامي با امضا مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر است .
- اختيارات نماينده قانوني: طبق اساسنامه