آگهي تاسيس

تاسيس شركت با مسئوليت محدود تدبيرگران مالي شايسته درتاريخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۹۵۹۸ به شناسه ملي۱۴۰۰۶۷۷۴۲۸۷ ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوع شركت:طراحي و مشاوره و اجرا و پياده سازي انواع سيستمها و سايتهاي كسب و كار و اقتصادي و بازرگاني و حسابداري و خدمات مالي وآموزشهاي الزم در اين زمينه ـ برگزاري سمينار و همايش و كارگاهها با موضوعات حسابداري و مالي و اقتصادي و كسب و كار وبازرگاني ـ شركت در نمايشگاههاي داخلي و خارجي و برگزاري نمايشگاه در داخل و خارج كشور و ارايه هر گونه خدمات مرتبط باموضوع فعاليت شركت)در صورت ضرورت قانوني انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهاي الزم ( مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدتنامحدود مركز اصلي: تهران-شهر تهران-بازارآهن شادآباد-بلوار الغدير-بزرگراه سردار شهيدمحمدبروجردي)سعيدآباد-پالک ۰-مجتمع بهاران ۱بلوک ۲۸ نمونه پارس-طبقه دوم-واحد ۱۳ -كدپستي ۱۳۷۴۶۸۷۳۵۱ سرمايه شركت: ۵۰۰۰۰۰۰۰ ريال مي باشد.اسامي و ميزان سهم الشركه شركا: ابراهيم فراست به شماره ملي ۰۰۵۶۵۴۷۴۹۸ دارنده ۴۰۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه ليال كرمي بهشماره ملي ۲۲۹۸۹۴۸۵۴۲ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه اولين مديران: ابراهيم فراست به شماره ملي ۰۰۵۶۵۴۷۴۹۸ به سمتمديرعامل و عضوء هيئت مديره ليال كرمي به شماره ملي ۲۲۹۸۹۴۸۵۴۲ به سمت رئيس هيئت مديره براي مدت نامحدود انتخابگرديدند. دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورو اوراق عادي و اداري شركت با امضاي مديرعامل به تنهاييهمراه با مهر شركت معتبر مي باشد. اختيارات نماينده قانوني: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعاليت مذكور بمنزله اخذ و صدور پروانهفعاليت نميباشد.

ثبت تندیس مهان