آگهي تاسيس

تاسيس شركت تضامني صرافي كامران كاظميان و شركاء درتاريخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۳۱۷۱ به شناسه ملي۱۴۰۰۷۹۱۳۹۶۹ ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد. موضوع فعاليت:فعاليت صرافي شامل؛ خريد و فروش نقدي ارز، مسكوک طالي ضرب شده توسط بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران و انجامعمليات مربوط به حواله هاي ارزي از طريق بانک ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز داخلي و ارايه خدمات ارزي برون مرزي ازطريق كارگزاران در چارچوب قوانين و مقررات ارزي مي باشد. بموجب مجوز شماره ۲۴۱۲۵۵/۹۷ مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۷ بانک مركزيجمهوري اسالمي ايران تاسيس گرديد. مدت فعاليت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي: استان تهران ، شهرستان تهران ،بخش مركزي ، شهر تهران، چهارراه اسالمبول ، كوچه شيرواني ، خيابان جمهوري اسالمي ، پالک ۴۴۶ ، ساختمان نوين ، طبقههمكف ، واحد ۱۴ كدپستي سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال نقدي ميزان سهمالشركه هر يک از شركا خانم زهرا عزيزي گلباغي به شماره ملي دارنده ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه آقاي كامرانكاظميان به شماره ملي دارنده ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه اعضا هيئت مديره خانم زهرا عزيزي گلباغي به شمارهملي و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود و به سمت عضو هيئت مديره به مدت نامحدود آقاي كامرانكاظميان به شماره ملي و به سمت عضو هيئت مديره به مدت نامحدود و به سمت مديرعامل به مدت نامحدوددارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمي و همچنينكليه نامه هاي عادي و اداري باامضاء مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر مي باشد اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه روزنامهكثيراالنتشار ابرار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد.