تاسيس شركتبا مسئوليت محدود توسعه بين الملل الماس سبز در تاريخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۴۹۰۷ به شناسه ملي۱۴۰۰۵۹۸۹۸۶۸ ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي مي گردد. موضوعشركت: امور پيمانكاري شبكه ها وخطوط توزيع، انتقال آب، برق، گاز ـ جمع آوري و تصفيه فاضالب ـ تزريق مواد و دفن زباله ـبهره برداري از مواد بستر دريا به جز هيدروكربن ها مخابرات ـ جنگل داري ـ درخت كاري ـ بهسازي اراضي ـ آبخيز داري وآبخوان داري ـ ماسه پاشي و تثبيت شن هاي روان عمليات زراعي و دامپروري ـ مرمت آثار باستاني ـ خريد، فروش، بازاريابي،واردات و صادرات ـ اخذ و اعطاي نمايندگي از و به كليه شركت هاي مجاز داخلي و خارجي برگزاري و شركت ثبت تندیس مهان در نمايشگاه هايداخلي و بين المللي ـ شركت در كليه مناقصات ومزايدات دولتي و خصوصي ارائه خدمات در حوزه آسيب هاي اجتماعي ارائه كليهفعاليت هاي عمراني، ساختماني، پيمانكاري و تاسيساتي وهم چنين مشاركت، مباشرت، اماني و مقاطعه كاري ـ انجام پروژه هايپااليشگاهي، نيروگاهي، سد سازي، پل سازي، شهرسازي ـ ايجاد و نگهداري فضاي سبز، محوطه سازي، جدول كشي، زهكشي،خدمات مربوط به نگهداري و نظافت شهري ـ كليه امورات ترافيكي، نصب تابلو و عالئم، تهيه، نصب، راه اندازي و نگهداريروشنايي ـ اليروبي كانال ها ـ نگهداري و راه اندازي ماشين آالت ـ انجام كليه كارهاي اصالح مهندسي ـ نصب پله هاي عابر پيادهمبلمان ترافيكي روكش، مبلمان شهري، برگزاري سمينار، همايش، سمپوزيوم سم پاشي پدافندغيرعامل ـ استقرار سيستم هايمديريت يكپارچه ـ ارزيابي، اندازه گيري و كنترل عوامل زيان آور محيط كار و محيط زيست ـ ارزيابي اثرات محيط زيست ـآمايش سرزمين ـ ارزيابي اثرات استراتژيک محيط زيست ـ تامين نيروي انساني فني و پشتيباني ـ كليه خدمات ايمني، بهداشت،محيط زيست، ارگونومي ـ طراحي، تامين، نصب، راه اندازي سيستم هاي اعالم و اطفاي حريق ـ عمليات تنش زدايي ـ برگزاريدوره هاي تخصصي ـ ارزيابي ريسک ايمني، بهداشت و محيط زيست انجام كليه خدمات حسابداري و امور مالي انجام كليه اموردكل ها، سكو ها و سازه هاي آبي شامل طراحي، نصب، راه اندازي و نگهداري ـ خدمات حوزه مديريت سبز، بيوتكنولوزي و انرژيپاک )درصورت ضرورت قانوني انجام موضوعات پس ازاخذمجوزهاي الزم( ـ مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركزاصلي شركت: تهران شهرک آپادانا بلوک ۵ ورودي ۳ طبقه دوم غربي كدپستي: ۱۳۹۱۸۱۴۴۷۷ سرمايه شركت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ريالمي باشد. اولين مديران شركت: مهتا فوالدي به سمت رئيس هيئت مديره به شماره ملي ۱۲۸۹۶۷۴۷۳۶ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ريال سهمالشركه و فرشيد مهرشاد به سمت عضو هيئت مديره ومديرعامل به شماره ملي ۲۳۰۰۱۶۹۵۸۴ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه براي مدت نامحدود انتخاب گرديدند دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت با امضاي مديرعامل و رئيسهيئت مديره منفردا همراه با مهر شركت و اوارق عادي و اداري به امضاي رئيس هيئت مديره و مديرعامل منفردا همراه با مهرشركت معتبر مي باشد اختيارات نماينده قانوني: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعاليت مذكور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نميباشد. ثبت تندیس مهان