آگهي تاسيس

تاسيس شركت با مسئوليت محدود توسعه تجارت آوان سيستم درتاريخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۱۰۷۶ به شناسه ملي۱۴۰۰۶۳۱۱۳۵۵ ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوع شركت:فعاليت در زمينه طراحي مشاوره و اجراي كليه امور مربوط به طراحي رايانه اي اعم از طراحي، نصب و راه اندازي كليه سيستم ها وشبكه هاي كامپيوتري و اتوماسيون و تامين قطعات و پشتيباني شبكه، اطالع رساني مجاز و طبقه بندي اطالعات، همچنين ارائهكليه خدمات در زمينه مشاوره در امر امكان سنجي فني، برپائي همايشها، سمينارها و كنفرانسهاي تخصصي و كاربردي عقدقرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و خصوصي جهت انجام كليه خدمات فوق الذكر و خريد و فروش و توزيع واردات وصادرات كليه اقالم مجاز بازرگاني و اخذ وام و تسهيالت ريالي و ارزي از كليه بانكها و موسسات اعتباري و مالي داخلي و خارجي وشركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي تهيه نرم افزار نصب و تجهيز و اخذ نمايندگي از كليه شركتها و كارخانجات معتبرداخلي و خارجي و اعطاي آن و كليه فعاليت هاي مجاز كه به نحوي بر روند سود دهي شركت موثر باشد. انجام موضوع فعاليت درصورت نياز پس از اخذ مجوزهاي الزم مدت شركت: از تاريخ ثبت براي مدت نامحدود مركز اصلي شركت: تهران خيابان سباريخيابان پنجم شرقي پالک ۲ واحد يكم كدپستي ۱۹۵۷۸۵۴۱۵۴ سرمايه شركت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ريال مي باشد. اولين مديران شركتبراي مدت نامحدود به شرح ذيل تعيين شدند: آقاي داود صادقلو به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره به شماره ملي۱۳۷۱۰۷۰۳۲۶ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه آقاي رضا شهسوار به سمت رئيس هيئت مديره به شماره ملي ۰۰۶۳۴۳۲۹۴۳دارنده ۵۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت با امضاي مديرعامل و رئيسهيئت مديره متفقا همراه با مهر شركت معتبر مي باشد. اختيارات نماينده قانوني: طبق اساسنامه روزنامه كثيراالنتشار ابرار جهتدرج آگهي ها انتخاب شد ثبت موضوع فعاليت مذكوربه منزله اخذ وصدور پروانه فعاليت نمي باشد. ثبت تندیس مهان