آگهي تاسيس

تاسيس شركت با مسئوليت محدود ثريا پژوهان اميد درتاريخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۳۴۷۵۶ به شناسه ملي ۱۴۰۰۷۷۴۸۸۸۶ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوع فعاليت :توليد محصوالتنرم افزاري و مكاترونيكي مرتبط با كشاورزي و دامپروري، ارائه خدمات پشتيباني و مشاوره، انعقاد قرارداد با كليه اشخاص حقيقي وحقوقي، اخذ وام و اعتبارات بانكي به صورت ارزي و ريالي، شركت در مناقصات و مزايدات دولتي درصورت لزوم پس از اخذمجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي: استان البرز - شهرستان كرج - بخشمركزي - شهر كرج-دولت آباد-كوچه )قادري (-خيابان شهيد منصوريار-پالک ۰-طبقه زير زمين- كدپستي ۳۱۳۶۸۳۳۶۹۶سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ريال نقدي ميزان سهم الشركه هر يک از شركا خانم شادي غياثي امين بهشماره ملي ۰۰۱۶۹۵۳۲۱۵ دارنده ۱۰۰۰۰ ريال سهم الشركه آقاي مرتضي احمديان به شماره ملي ۵۵۶۰۲۷۶۲۱۹ دارنده ۹۹۰۰۰۰ ريالسهم الشركه اعضا هيئت مديره خانم شادي غياثي امين به شماره ملي ۰۰۱۶۹۵۳۲۱۵و به سمت رئيس هيئت مديره به مدتنامحدود آقاي مرتضي احمديان به شماره ملي ۵۵۶۰۲۷۶۲۱۹و به سمت عضو هيئت مديره به مدت نامحدود و به سمت مديرعامل بهمدت نامحدود دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالميو همچنين كليه نامه هاي عادي و اداري باامضاء مديرعامل به تنهايي همراه با مهر شركت معتبر مي باشد اختيارات مديرعامل: طبقاساسنامه روزنامه كثيراالنتشار ابرار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدورپروانه فعاليت نمي باشد.
ثبت تندیس مهان